قبولی در كنكور 100 درصد تضمینی // آموزش تست زنی به روش مهندسی معكوس | بلاگ

قبولی در كنكور 100 درصد تضمینی // آموزش تست زنی به روش مهندسی معكوس

ساخت وبلاگ

كنكور سراسری و آزاد ، كنكور كاردانی به كارشناسی كنكور كارشناشی ارشد وكلیه آزمونهای تستی


             

گروه آموزشی نوین تست مجموعه ای جامع درباره تست زنی به روشمهندسی معكوس تهیه كرده كه دریافت آن را به كلیه داوطلبان كنكور اعم از كنكورسراسری و آزاد ، كنكور كارشناسی ارشد ، كاردانی به كارشناسی و... توصیه می كنیم.

آیا می دانید ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف تحصیلیبه ویژه دوره های روزانه بسیار محدود است بنابراین اگر شما بتوانید حتی دو تستبیشتر از دیگران بزنید،شما قبول خواهید بود؟!

آیا می دانیدبااستفاده ازروشهای ارائه شده دراین بسته آموزشیشماحداقل یگ گام جلوترازدیگران حرکت می کنید؟!

آیا می دانید با استفاده از شیوه مهندسی معکوس و منطق فازیمی توانید حتی با کمترین معلومات گزینه صحیح را تشخیص دهید؟!

آیا می دانید که سوالات کنکور چگونه طرح می شوند و طراحان ازچه قوانینی باید به اجبار پیروی کنند؟!

آیا می دانید که طراحان سوال به وسیله چه شیوه ها و شگردهاییپاسخهای صحیح را نادرست جلوه می دهند؟!

آیا می دانید طراحان سوالات کنکور حق ندارند هر جور که میخواهندجواب سوالات را بین گزینه ای «الف» و «ب» و «ج» و «د» توزیع کنند.؟!آیا می دانید احتمال وجود گزینه های همسان به صورت پشت سرهمنباید از 10 درصد بیشتر باشد؟!

آیا می دانید چگونه باید مطالعه کنید؟!

آیا می دانید به چه شیوه ای باید امتحان بدهید؟!

آیا می دانید…..؟!


چنانچه هریک از کلید های طلایی موجود در این بسته نرم افزاریرا بدانید مسلما با شیوه های طرح سوال و دیدگاه ها و حقه های طراحان سوال بیشترآشنا بوده و حتی با معلومات بسیار کم به جواب صحیح سوالات می رسید.


1-
آموزش کامل شیوه مهندسی معکوس درکنکورهای مقاطع مختلف
2-
روش NLP در طراحی تست
3-
مهارتهای حل صحیح تستهای کنکور با حد اقل معلومات
4-
شیوه سریع تست زنی
5-
تست زنی با کمترین معلومات
6-
روشهای کشف سریع گزینه صحیح در کمتر از چند ثانیه
7-
شکار گزینه صحیح با استفاده از روش منطق فازی
8-
آشنایی با محدودیتهای طراحان سوالات کنکورهای مقاطع مختلف
9-
آشنایی با شیوه ها و حقه های طراحی سوالات تستی
10-
برنامه ریزی صحیح درسی
11-
تکنیکهای مطالعه درست
12-
نمونه سوالات حل شده به روشهای فوق مربوط به کنکورسالهای قبل
13-
آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور
14-
کاهش اضطراب در روز آزمون
15-
و صدها نکته های آموزشی دیگر
مهندسی معکوس چیست؟

مهندسی معكوس روشی جالب و شگفت انگیز برای كشف گزینه صحیحدرآزمونهای چهار گزینه ای است این روش مبتنی بر آموزش قوانینی است كه طراحانسئوالات كنكور بطور نا خوداگاه در متن سئوال ویا بین گزینه ها ایجاد می كنند كه بایادگیری این قوانین قابلیت كشف گزینه صحیح با حداقل ویا بدون معلومات را بدست میآوریم پایه علمی این روش سایكوسایبرنتیك یعنی (تفكردرموردتفكر) وموضوعآن شیوه تفكر طراحان آزمونها و قانونمندیهای آن است.

كشورهای ضعیف وقتی‏ می ‏خواهند تكنولوژی ساخت یك محصولپیشرفته را به دست آورند ، از مجموعه روش هایی استفاده‏ می ‏كنند كه تحت نام دانشمهندسی معكوس دسته بندی‏ می ‏شوند. مثلا اگر بخواهند دانش ساخت و تولید یك مدل تلویزیوندیجیتالی جدید را پیدا كنند ، ابتدا با حسابگری و دقت بی نظیر از تك تك اجزایتلویزیون اطلاعات برداری ‏می ‏كنند و به تدریج شروع به دمونتاژ یا باز كردن تك تكواحدها و نهایتا تك تك عناصر سازنده واحدها‏ می ‏كنند و از این مسیر و با كمكآزمایشات متعدد سعی ‏می ‏كنند مسیر طی شده توسط سازنده اصلی برای رسیدن به اینمحصول پیشرفته ( در مثال ما تلویزیون دیجیتالی) را كشف كنند.
در این مجموعه ما قصد داریم با استفاده از اصول مهندسی معكوسو استفاده از ابزارهای قدرتمند آمار و احتمالات و بحث های روانشناسی نحوه كاهشتردید بین جوابهای چهار گزینه ای به سه گزینه ای و نهایتا تك گزینه ای و كشف گزینهصحیح با درصد احتمال صحت بالا را برای شما تشریح كنیم. كارآیی خارق العاده اینروشها هنگامی آشكار ‏می ‏شود كه شما نتایج آن را روی كنكورهای برگزار شده دوره هایقبل تست و ارزیابی كنید. با كمی حوصله و پشتكار و دقت متوجه خواهید شد كه دیگر نیمساعت آخر جلسات آزمون كنكور سراسری برای شما نیم ساعت ناامیدی نیست ، بلكه نیمساعتی است كه ‏می ‏تواند سرنوشت قبولی شما را به شدت تحت تاثیر قرار دهد و جایگاهو رتبه علمی شما را تا حد خارق العاده ای جابجا كند. در زمانی كه فقط با زدن دوعددتست بیشتر دانشگاه محل تحصیل و رشته و مقطع تحصیلی شما تعیین ‏می ‏شود ، بدیهی استكه اگر روشی بتواند رسیدن به بیش از دهها تست صحیح را تضمین كند، ارزشی هم سنگ طلاخواهد داشت.
به احتمال قوی شما از جمله افرادی هستید كه جهت آمادگی برایكنكور زحمات فراوانی را كشیده اید و در این راه سرمایه گذاری كرده اید. ازجملهسرمایه وجودی خویش ، زمانی و ریالی. لذا شما میتوانید با یادگیری روشهای مكمل بی شكاز رقیبان همرتبه خویش چند گام جلوتر حركت كرده و تلاش خود را به ثمر برسانید.
مطمئن باشید با تکنیک هایی که در این بسته معرفی می شوند درهر سطح علمی و تحصیلی که باشید در روز آزمون بیش از معلومات علمی خود نتیجه خواهیدگرفت .
برای اثبات كارآیی این روشها به اختصار اشاره ‏می‏كنیم كهاگر شما در كنكور امسال 80% را بر مبنای دانش خویش درست علامت بزنید و 20% بقیه رابا روشهای ارایه شده درDVD علامت بزنید، امتیاز شما به جای 80% به رقم باور نكردنی6/99% خواهد رسید.

همینطور اگر به 50% سوالات درست جواب داده باشید و نصف دیگررا با كمك تكنیك های ارایه شده علامت بزنید رتبه شما از 50% به 7/84% افزایش ‏می ‏یابد.


دكتر عباسپور (رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس) : گذشتزمان و متحول نشدن روش آزمون باعث شد كه نتیجه آن تغییر یابد و كسانی در كنكورپذیرفته شوند كه مهارت های بیشتری صرفاً در تست زنی داشته باشند. اخیراً برخی مؤسساتصرفاً با همین روش، یعنی افزایش مهارت های تست زنی ضریب پذیرفته شدن داوطلبان راافزایش داده اند.
روزنامه کیهان دوشنبه 2 مرداد 1385 سال شصت و چهارم-شماره18574

این روش معجزه نمی کند بلکه از روی اصول عمل می کند.

پاسخ به یك سوال متداول

سوال: پایۀ علمی این روش چیست ؟
پاسخ :این روش مبتنی بر سه شاخۀ علمی است
1-
سایکو سایبرنتیک : به دانش شناخت شناسی، که به قوانین درسطح تفکر و الگوهای قانونمند فکری می پردازد .
2-
زبان شناسی : دانش زبان و الگوهای کلامی که به طور مستقمبا شیوۀ تفکر و قوانین آن نزدیکترین ارتباط را دارد .
3-
آمار : تطبیق قوانین و فرمولهای کشف شده بر روی نمونه هایاسناد و آزمونها ی طراحی شده در سطح وسیع آماری می باشد.

مطمئن باشید با تکنیک هایی که در این بسته معرفی می شوند درهر سطح علمی و تحصیلی که باشید در روز آزمون بیش از معلومات علمی خود نتیجه خواهیدگرفت

برای مثال در كنكور سال قبل استفاده از این مجموعه موجبافزایش درصدها به میزان 38 درصد ، 35 درصد ، 31 درصد ، 22 درصد و 19 درصد به ترتیبدر دروس معارف اسلامی ، ادبیات فارسی ، زبان ، عربی و ریاضی شده است و در سایردروس هم تاثیر مشابهی داشته كه نشانگر تاثیر مناسب این مجموعه می باشد.

این مجموعه شامل فایل های تصویری راهنمای تست زنی در آزمونهای تستی و 7 روش حذف گزینه غلط و 3 روش یادگیری است.
ش م:909-7555
با گارانتی طلایی

 

قیمت: 8,000 تومان


روش خرید: برای خرید مجموعه آموزش تصویری کشف گزینه های صحیح و حذف گزینه های غلط در کنکور/اصل، پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول یا محصولات مورد نظرتان را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.


خرید مجموعه آموزش تصویری کشف گزینه های صحیح و حذف گزینه های غلط در کنکور/اصل


برای دیدن سایر محصولات این فروشنده اینجا کلیک کنید.

پیشنهاد خرید این محصول به دوستان


مطالب مرتبط


مجموعه آموزش تصویری کشف گزینه های صحیح و حذف گزینه های غلط در کنکور/اصل

تنها...
ما را در سایت تنها دنبال می کنید

نویسنده : حسين بازدید : 1353 تاريخ : يکشنبه 15 ارديبهشت 1392 ساعت: 3:33